Q&A KLUIVERT DOG RESCUE FOUNDATION

 

Al jaren zet Rossana Kluivert zich in voor het welzijn van dieren. Daardoor kwam zij er ook achter dat er op Curaçao een enorm probleem met zwerfhonden bestaat. Zij is in 2018 deze stichting begonnen om dat probleem, en het daaruit voortvloeiende dierenleed, aan te pakken met grootschalige sterilisatieprojecten, opvang en adoptie van honden door liefhebbende baasjes in Nederland en andere landen.

 

In november 2019 is het AVROTROS-programma Opgelicht?! naar Curaçao gekomen om een reportage te maken over de activiteiten. Dat vonden wij op zich al jammer, omdat de titel van dat programma op voorhand al suggereert dat sprake zou zijn van praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Daar is niets van waar, en dat is dan ook niet aan het licht gekomen in het onderzoek zoals dat in de uitzending van 26 november gepresenteerd is. Wij zijn verder totaal niet te spreken over de journalistieke werkwijze van Opgelicht?! Uit alles blijkt namelijk dat dat programma zich volledig heeft laten leiden door mensen met ernstige en ongerechtvaardigde rancunes tegen ons en Rossana, en dat Opgelicht?! er alles aan heeft gedaan om een zo eenzijdig mogelijk beeld van ons te schetsen. Wij hebben een grote berg aan bewijs geleverd die de roddels en achterklap over ons ontkrachtte, maar Opgelicht?! heeft dit materiaal voor 99% genegeerd. Wij willen dan ook graag een einde maken aan de indianenverhalen die over ons rond lijken te gaan, en die nu door Opgelicht?! ten onrechte meer aandacht hebben gekregen. Hieronder een overzicht van de beschuldigingen uit de uitzending, gevolgd onze onderbouwde weerlegging daarvan.

 

‘Er bestaat geen Kluivert Dog Rescue Center!’

Wij hebben het afgelopen jaar met veel tegenslag te maken gehad. Eind 2018 stond alles gereed voor de bouw van het Rescue Center. Er was een locatie, er was een bouwvergunning, maar een eveneens te realiseren villapark een kilometer verderop maakte bezwaar tegen de bouw. De regering (ROP) bleek fouten te hebben gemaakt in het goedkeuren van de bouwvergunning, en de bouw werd om die reden door de rechter stilgelegd (een ‘bouwstop’). Ook aanhoudende poging om de bouwstop op te heffen van onze kant leverde niets op. Niet verwonderlijk overigens, de langzame bureaucratie op Curaçao is berucht. De realisering van de Rescue Center heeft hierdoor – buiten de schuld van KDRF om – veel vertraging opgelopen.

 

Uiteindelijk is in januari van dit jaar besloten om een andere locatie te zoeken.

Alle mogelijkheden hiertoe werden grondig onderzocht. Zo zijn begin 2019 plannen gemaakt om op een nieuw stuk grond een Rescue Center te bouwen. Daarvoor zijn zelfs vergunningaanvragen ingediend en wij wachten nog steeds op het besluit op deze aanvraag. Ook werd er in maart al begonnen met gesprekken over een samenwerking met de Dierenbescherming Curaçao, die immers al over een eigen locatie – het enige dierenasiel van Curaçao – beschikte. Dit bleek uiteindelijk de beste optie te zijn. Op 11 november 2019 is daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend waaronder wij met de Dierenbescherming samen verder gaan. Het dierensasiel wordt daarmee ook het Rescue Center, en zal met de hulp van de door KDRF opgehaalde donaties volledig gemoderniseerd en uitgebreid worden. Er zal op het dierenasiel met een gestructureerde steun van het KDRF geopereerd worden. Mochten wij de bouwvergunning toch nog krijgen op het nieuwe terrein dan zullen we samen met de Dierenbescherming kijken of we hier invulling aan willen geven.

 

Ook in de maanden dat de permanente oplossing nog niet gevonden was, hebben wij honden opgevangen (op een tijdelijke locatie aan de Kaya Jonas, en met de hulp van fosterbaasjes) en gesteriliseerd. Het feit dat er voor een relatief korte periode – tussen januari en november – geen permanent Rescue Center was, is daarom allerminst raar. In onze ogen was het slechter geweest als wij overhaast beslissingen hierover zouden hebben gemaakt. Wat als we weer met een bouwstop te maken zouden hebben gekregen?

 

‘Rossana en KDRF hebben het publiek misleid over de realisatie van het Rescue Center’

Rossana en KDRF hebben steeds weer in openbare uitingen duidelijk aangegeven dat de bouwstop voor vertraging in de realisatie van het centrum zorgde, waaronder:

 

 

Voor iedereen die de stichting volgde was meer dan duidelijk wat de stand van zaken was met betrekking tot het Rescue Center.

‘KDRF heeft Rescue Paws Curaçao in de steek gelaten’

KDRF werkte vanaf midden 2018 ook samen met een lokale stichting, Rescue Paws Curaçao (RPC) en diens bestuurder, Mirjan Seppenwoolde. Mirjan Seppenwoolde komt uitvoerig aan het woord in de uitzending, evenals haar goede vriendin Karen Wooning (die ten onrechte als onafhankelijke journalist wordt gepresenteerd). De twee organisaties tekenden in november 2018 een overeenkomst waaronder zij samen verder zouden gaan, onder de naam KDRC. Het Rescue Center zou op een terrein dat RPC in bruikleen had, opgebouwd worden. Dat terrein zou ook in juridische zin overgenomen zou worden door KDRF. KDRF heeft vanaf dat moment in het overgrote deel van de kosten van de gecombineerde stichtingen voorzien. Ze heeft ook de accommodatie volledig bekostigd.

 

Een goede samenwerking met RPC bleek echter al snel niet mogelijk te zijn door ernstige onregelmatigheden aan de kant van bestuurders en vrijwilligers van RPC. Zo werd het IBAN-nummer op het adoptieformulier aangepast, waardoor adoptiekosten op de privérekening van de Seppenwoolde werden geïncasseerd. Hiervoor is op geen enkele manier toestemming van het gezamenlijke bestuur gevraagd of gegeven. Ook de donatiepot voor contante donaties werd volledig door deze bestuurder van RPC beheerd. We hebben Seppenwoolde en de andere bestuurders hier meermaals op aangesproken. Toen de situatie niet beter werd, is de keuze gemaakt om de samenwerking te beëindigen. Wij hebben toen aangeboden om de honden op het terrein van Seppenwoolde over te nemen (brief 1 en brief 2maar dit heeft zij geweigerd. Een en ander blijkt onder meer uit de brief die onze advocaat naar RPC heeft verstuurd om de samenwerking te beëindigen en de verklaring van een donateur uit Amsterdam, die het terrein heeft bezocht in de tijd van de samenwerking met RPC.

 

Rossana en KDRF kozen ervoor om geen openbare uitingen over de ware toedracht van de breuk te doen, omdat we dat niet netjes vonden. Mirjan Seppenwoolde en haar omgeving waren helaas minder netjes. Deze groep begon een ware lastercampagne op Facebook, kennelijk louter uit rancune. Donateurs, vrijwilligers en andere mensen die KDRF of Rosanna een warm hart toedragen werden lastiggevallen. Er werden hierbij ook nepaccounts ingezet. Deze groep mensen heeft verder constant pogingen gedaan om onwaarheden over onze stichting onder de aandacht van de media te krijgen. De aangeschreven journalisten kwamen echter telkens vrijwel direct tot de conclusie dat er niets van het verhaal klopte, en lieten het verder links liggen. Uitgerekend Opgelicht?!, van wie je wel een kritische blik zou mogen verwachten, tuinde er als enige met open ogen in.

 

Opgelicht?! is voorafgaand aan de uitzending uitgebreid door ons geïnformeerd over deze voorgeschiedenis. Zij hebben niet alleen de keuze gemaakt om Mirjan Seppenwoolde toch als “bron” te gebruiken, maar zij hebben er tevens voor gekozen om op geen enkele manier melding te maken van deze voorgeschiedenis. 

‘De spullen die Gamma gedoneerd heeft aan Nino zijn verdwenen’

Nee, ze zijn door de mensen van RPC in ontvangst genomen. Dit heeft Mirjan Seppenwoolde per Whatsapp-bericht bevestigd. Na de breuk (begin 2019) hebben zij geweigerd de spullen terug te geven aan KDRF, aan wie ze gedoneerd waren. Deze spullen berusten dan ook nog immer bij RPC. Indien door Opgelicht?! hierover navraag was gedaan, dan had dit door ons dus eenvoudig weerlegd kunnen worden.

‘Het geld dat mensen aan KDRF hebben gedoneerd is verdwenen’

Nee. Het geld is gereserveerd voor de bouw van het Rescue Center, en zal dus nu gebruikt worden om het bestaande asiel te moderniseren en uit te breiden. Ook is een deel van het geld goed gebruikt voor de opvang, sterilisatie, castratie en adoptie van honden. Deze opvang heeft plaatsgevonden op de tijdelijke locatie van KDRF aan de Kaya Jonas en door middel van foster-baasjes.

‘Er zijn slechts enkele tientallen honden gesteriliseerd’

Deze opmerking wordt gemaakt door een dierenarts waar wij inderdaad mee gewerkt hebben op het eiland. Het is veelzeggend dat alleen deze dierenarts wordt geïnterviewd. Wij hebben immers aan de makers van het programma aangegeven dat er nog met vele andere dierenartsen gewerkt, er zijn dus veel meer dan ‘enkele tientallen’ honden gesteriliseerd. Om precies te zijn: 294 honden. Wij hebben in totaal 78.755,58 NAF (dat is omgerekend ongeveer €41.000 euro) uitgegeven aan dierenartskosten. U kunt de facturen voor dierenartsen hier inzien. De stichting bestaat nog amper anderhalf jaar. Wij zijn dan ook trots op deze cijfers. Uiteraard zullen wij er in de toekomst naar streven om nog veel meer honden te helpen.

 

Overigens heeft de dierenarts in de uitzending achteraf aan ons kenbaar gemaakt dat hij totaal niet blij is met de manier waarop de beelden van het interview met hem in de uitzending zijn gebruikt. Er is zoveel geknipt dat het lijkt alsof hij zeer negatief is over KDRF. Dat is in zijn geheel niet zo. 

‘Er zijn nauwelijks honden geadopteerd’

Er zijn in totaal 161 honden geadopteerd. Gezien de problemen met het vinden van een permanente opvanglocatie is dat een heel mooi aantal. Er komt immers ontzettend veel kijken bij het laten adopteren van een hondje: van het screenen van het nieuwe baasje tot het voorbereiden van het transport tot de nazorg. Nu we wel een permanente locatie hebben verwachten we nog veel meer straathondjes van een gouden mandje te kunnen voorzien. Bent u op zoek naar een trouwe metgezel, die uw hulp ontzettend goed kan gebruiken? 

 

‘KDRF negeert hulpverzoeken van lokalen, zoals Dean ‘Kip’ Anthony

In de uitzending van Opgelicht?! claimt een meneer Dean ‘Kip’ Anthony dat hij KDRF verzocht heeft om hondenvoer voor de honden die hij opvangt, maar dat wij dit verzoek hebben genegeerd. Daar klopt niets van. Op of rond 4 oktober van dit jaar is er een grote zak voer bij ‘Kip’ afgeleverd. Dit blijkt uit de interne groeps-app van onze vrijwilligers.  Ook hier geldt dat hierover geen concrete vragen zijn gesteld door Opgelicht?! Indien dat was gedaan, dan hadden wij dat eenvoudig kunnen weerleggen.

 

Wij helpen honden waar we kunnen. Dat doen we ook bijvoorbeeld door minder vermogende hondenbezitters te helpen met voer en het bekostigen van sterilisatie.

‘De dierenambulance heeft duizenden euro’s gekost en nauwelijks gereden’

De dierenambulance is gedoneerd door de Stichting Dierenambulance Gouda. Een gulle donateur heeft een specifieke donatie gedaan ter waarde van de kosten van het transporteren van de ambulance naar Curaçao. Dit was een bedrag van ongeveer €3.000,-.  De ambulance was bedoeld om dieren te transporteren naar bijvoorbeeld de dierenarts of het vliegveld ter adoptie, niet om op oproepbasis uit te rukken. Daar hadden we immers op dat moment niet de mankracht voor. In de eerste maanden na aankomst is de ambulance ook veelvuldig voor dit beoogde doel gebruikt. Ondanks de doelstelling zijn we er daarnaast toch geregeld op oproepbasis erop uitgetrokken om honden te redden. Een en ander blijkt uit de verklaring van een vrijwilliger die het voertuig in deze maanden bestuurde.

 

Helaas begon de ambulance vanaf juli dit jaar ernstige kuren te vertonen. Dit hadden we niet kunnen voorzien, en we vinden het dan ook behoorlijk oneerlijk dat we daarvoor kritiek in Opgelicht?! krijgen. DierenLot heeft eerder een ambulance aan ons gedoneerd die volledig uitgerust is voor het transporteren en redden van dieren. Deze zal binnenkort vanuit Bonaire naar Curaçao verscheept worden nadat dit door het bestuur van DierenLot is goedgekeurd. De exacte wijze waarop deze ambulance ingezet wordt, zal afhangen van de beschikbare mankrachten en de kosten per vorm van gebruik.

‘KDRF verspilt geld aan marketing, dat had beter aan de honden uitgegeven kunnen worden’

Opgelicht?! baseert deze aantijging op onze jaarrekening, die wij op onze site hebben gepubliceerd. Wij hebben uitleg hierover gegeven, maar die is vanzelfsprekend niet in het programma teruggekomen.

 

Het zit namelijk als volgt: in oktober 2018 is er een benefietgala georganiseerd om geld op te halen voor de stichting, door middel van een veiling. Men kon bieden op prachtige prijzen, en de netto-opbrengst kwam ten goede van KDRF. Om zo’n gala te organiseren maak je kosten, bijvoorbeeld omdat barpersoneel op de avond toch betaald moet worden en omdat een professionele aankleding van het evenement niet voor niets gebeurt. Deze kosten hebben we volledig kunnen voldoen uit de verkoop van ‘stoelen’ en ‘tafels’ (dat wil zeggen: toegangsbewijzen) voor het evenement. Ook al zijn deze uitgaven niet met donatiegeld bekostigd, het blijven echter kosten die we gemaakt hebben, en deze kosten moeten dus ook in de jaarrekening worden opgenomen (als ‘marketing’-kosten, dus). Uiteindelijk is er bijna €200.000, - aan veilingopbrengsten en donaties opgehaald of toegezegd op het gala. Wat ons betreft was het de investering aan tijd, geld en moeite daarom meer dan waard.

 

“KDRF beheert zelf het geld dat is gedoneerd”

In de uitzending werd gesuggereerd dat KDRF zelf het geld beheert dat wordt gedoneerd. Ter onderbouwing hiervan was een opgenomen gesprek te horen met de woordvoerder van stichting DierenLot, de stichting waar de donaties op binnenkomen. Deze woordvoerder werd in dat gesprek door Opgelicht?! niet medegedeeld dat zij spraken met een journalist, maar met een “donateur”.

 

Ook deze beschuldiging is onjuist. Al twee weken voor de uitzending is Opgelicht?! een verklaring verstrekt van de directeur van Stichting DierenLot. In deze verklaring wordt door de directeur heel duidelijk uiteengezet dat DierenLot de exclusieve beheerder is van het gedoneerde geld. Daarnaast geeft de directeur van Dierenlot aan dat alle uitgaven door KDRF verantwoord moeten worden. Kortom, zonder toestemming van DierenLot kan KDRF dus het gedoneerde geld niet besteden. Het gedoneerde geld van de stichting kan zodoende niet worden uitgegeven aan zaken die geen verband houden met de doelstelling van KDRF. Opgelicht?! had deze verklaring in bezit en wist dus wel degelijk wat de feitelijke gang van zaken is. In plaats daarvan heeft zij toch de beschuldiging geuit dat KDRF – of Rossana Kluivert – het beheer heeft over het gedoneerde geld.

‘KDRF eet de kaas van het brood van andere stichtingen, die het geld beter kunnen gebruiken’

Nee. Allereerst weet Rosanna door haar naamsbekendheid en netwerk het ernstige probleem met zwerfhonden op Curaçao onder de aandacht te brengen van mensen die er anders niets over zouden weten. Ook andere stichtingen hebben daar juist een belang bij.

 

Daarnaast werkt KDRF constant samen met andere stichtingen. Dit begon met onze samenwerking met RPC, van wie we toen nog dachten dat ze een betrouwbare organisatie waren. Vervolgens hebben wij voor een succesvol sterilisatieproject de krachten gebundeld met de geweldige stichting Trash Puppies. Samen hebben we toen 64 honden weten te steriliseren of te castreren.

Wij waren erg blij met Trash Puppies, en zij met ons - zo blijkt uit de verklaring van Anne Marieke Bremer van die stichting. Uiteindelijk zijn we een intensieve samenwerking aangegaan met de oudste en meest gerespecteerde dierenstichting op Curaçao; de Dierenbescherming. De donaties die wij binnenkrijgen zullen dus uiteraard mede aan hun ten goede komen.

 

‘Opgelicht?! heeft een evenwichtig beeld van KDRF geschetst, op basis van gedegen onderzoek met een open vizier’

Dit is misschien niet een beschuldiging, maar wel een fundamenteel misverstand dat bij veel mensen bestaat. Opgelicht?! heeft namelijk geen enkele poging gedaan om een evenwichtig beeld van de activiteiten van KDRF in de uitzending te geven – ook niet nadat wij een zeer grote hoeveelheid aan tegenbewijs leverden om de ongefundeerde beschuldigingen te ontkrachten. Een aantal voorbeelden.

 

Zo werd Rossana Kluivert na haar lange vlucht uit Nederland opgewacht door een filmploeg van Opgelicht?!, die met draaiende camera’s klaarstond om een reactie van haar vast te leggen. Deze methode van verslaggeven noemt men ‘overvaljournalistiek’, en mag volgens de journalistieke normen alleen in beperkte omstandigheden worden toegepast. Het kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn als iemand die verdacht wordt van een serieuze misstand in zijn geheel niet mee wil werken aan een programma. Wij hebben steeds aangegeven mee te willen werken, dus een dergelijke overval was hier absoluut niet gerechtvaardigd. Opgelicht?! gaf zelf aan dat dit geen “overvaljournalistiek” was maar een “kennismaking”. Desalniettemin is de confrontatie alsnog uitgezonden. Hiervoor bestond geen enkele journalistieke rechtvaardiging.  

 

Verder is een zeer groot aantal bewijsstukken verstrekt die de beschuldigingen weerleggen. Deze weerleggingen zijn niet of nauwelijks in de uitzending naar voren gekomen. Een aantal voorbeelden heeft u reeds voorbij zien komen. Veelzeggend voor de houding van Opgelicht?! is ook dat uitdrukkelijk is aangeboden om een aantal andere bewijsstukken – waaronder facturen van dierenartsen, adoptieoverzichten en overeenkomsten – in te zien op het kantoor van onze advocaat. Deze documenten konden bijvoorbeeld om privacyredenen niet worden verstrekt. Opgelicht?! heeft niet van dit aanbod gebruik gemaakt. Opgelicht?! is dus voor haar onderzoek wel afgereisd naar Curaçao om onderbouwing te zoeken voor haar beschuldigingen, maar vond het blijkbaar te veel moeite om naar Amsterdam-Duivendrecht te reizen om stukken in te zien die deze beschuldigingen duidelijk zouden weerleggen. KDRF is dan ook van mening dat er geen sprake is geweest van een gedegen onderzoek met een open vizier.

‘Opgelicht?! heeft wederhoor geboden aan Rossana en KDRF, zij hebben dit afgeslagen’

Daarnaast hoor je als serieus journalistiek medium wederhoor te geven aan de mensen waarover je een rapportage maakt. Dat betekent dat je ze een kans geeft kennis te nemen van wat er over hun gezegd wordt, en luistert naar hun versie van het verhaal. Toen wij hoorden over de rapportage van Opgelicht?! op Curaçao, heeft onze advocaat meermaals gevraagd naar de aard van de beschuldigingen en de mogelijkheid om weerwoord te geven. Opgelicht?! wimpelde ons steeds af en gaf aan ‘later wel met vragen te komen’.

 

Uiteindelijk kregen wij een lijst met 47 vragen voorgeschoteld van veelal financiële of administratieve aard, waarbij overigens nog steeds niets werd gezegd over wat de beschuldigingen nou precies inhielden. We kregen aanvankelijk zelfs slechts drie werkdagen om deze vragen te beantwoorden. Wij hebben met een grote groep mensen keihard moeten werken om op tijd antwoorden op deze vragen te kunnen formuleren. Uiteindelijk heeft Opgelicht?! slechts zeer summier gebruik gemaakt van de informatie die wij ze hebben geboden.

 

Vervolgens hebben wij uitdrukkelijk verzocht om live in de uitzending tekst en uitleg te geven. Dat leek ons niet meer dan redelijk, er zitten immers elke week experts en advocaten in de studio bij Opgelicht?! die live commentaar geven op wat de kijker zojuist allemaal te zien en te horen heeft gekregen. Ook in de voorafgaande reportage in de uitzending was er een dergelijk studiogesprek. Dit aanbod is echter zonder enige motivering door Opgelicht?! van tafel gewezen. Wat Opgelicht?! ons in de plaats van live commentaar bood, was dat Rossana een reactie vooraf op camera mocht geven. Dit konden wij, gezien de eerdere werkwijze van Opgelicht?!, absoluut niet accepteren. Wij konden er immers niet op vertrouwen dat zij niet in deze beelden zouden knippen en plakken, zodat wederom een verkeerd beeld neergezet zou worden. Wij hebben vervolgens een schriftelijke verklaring gegeven aan Opgelicht!? met het verzoek deze in de uitzending voor te lezen. Ook dat hebben zij geweigerd. In plaats daarvan hebben zij aangegeven dat wij niet wilde reageren. Dat is dus onjuist: wij hebben juist uitdrukkelijk verzocht om live in de uitzending te reageren.

 

  

SPONSOREN

Wulterkens customized wear logo Kluivert
Dierenlot

BANKREKENINGNUMMER DIERENLOT

NL89INGB0006878725 t.n.v Stichting Dierenlot

t.b.v 'Kluivert Dog Rescue Center'

BANKREKENINGNUMMER BANCO DI CARIBE CURACAO

328865.01 t.n.v. KLUIVERT DOG RESCUE

Blue Bay Resort BR-31, Willemstad Curacao

©2018 by Kluivert Dog Rescue Center - all rights reserved