Onderwerp: 4e Kwartaal update van de voorzitter KDRF

Beste vrijwilligers, sponsoren, stakeholders en supporters,

 

Als (nieuwe) voorzitter wil ik jullie graag updaten over waar we allemaal mee bezig zijn geweest de laatste tijd en mee bezig gaan als Kluivert Dog Rescue Foundation. Deze eerste kwartaal update zal een lange zijn omdat er erg veel gebeurd is en er veel staat te gebeuren. Daarnaast wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die ons de afgelopen periode zo hard gesteund en geholpen heeft van harte te bedanken!

 

Terugblik 4e kwartaal 2019

Afgelopen kwartaal (en daarvoor) is er erg veel gebeurd. Vanuit het bestuur is er op de achtergrond veel werk verricht, waar we bewust niet mee naar buiten getreden waren totdat alles rond was. En intussen hebben onze vrijwilligers hard doorgewerkt met het helpen van hondjes, zo goed en zo kwaad als dit ging door het ontbreken van de juiste infrastructuur.

 

Bestuurswissel

Afgelopen kwartaal is er bestuurswissel geweest. Naast dat ik voorzitter geworden ben is Roland Beunis, mede-eigenaar van de Trustmoore groep, als penningmeester tot het bestuur toegetreden. Ervaren dierenarts Bob Carrière, Practice Manager van de 40 Carrière Sterklinieken in Nederland, bekleedt de functie van secretaris; met zijn komst is de KDRF een flinke dosis medische kennis en ervaring rijker. Oprichter en naamgever van de stichting Rossana Kluivert is algemeen bestuurslid geworden.

 

Samenwerking Dierenbescherming Curaçao (SDBC)

Als bestuur hebben we maandenlang ‘in stilte’ hard gewerkt aan de uitgebreide samenwerkingsovereenkomst met de Dierenbescherming Curaçao. Rossana en ik zijn vervolgens afgereisd naar Curaçao om deze samenwerking in een persconferentie aan te kondigen. Ter plaatse hebben we de eerste stappen gezet voor de praktische concretisering van deze samenwerking.

 

Opgelicht

Kort na dit heuglijke nieuws werd de stichting helaas overschaduwd door alle negativiteit rondom het programma Opgelicht. Veel van onze tijd werd opgeslokt in het weerleggen van de feiten om onze reputatie te zuiveren. Er is een kort geding uitgevaardigd tegen het programma Opgelicht met een verzoek tot rectificatie. Het kort geding zal 15 januari 2020 plaatsvinden. Gelukkig hebben we van heel veel mensen steun ontvangen, waarvoor dank! Wij zullen onze missie dan ook gewoon voortzetten, de valse beschuldigingen opzij zetten en ons focussen op het helpen van de hondjes en het invullen van onze missie!

 

Winkel

De winkel die we hadden op Mambo Beach is gesloten. Wij verkochten daar onze merchandise om zo geld in te zamelen voor de foundation. Daarnaast diende deze winkel als tijdelijke bezoekers- en informatiepunt waar toeristen goederen konden doneren en vrijwilligers konden samenkomen. Door de samenwerking met de SDBC is deze plek nu niet meer nodig. Er zal een ruimte voor een winkeltje gebouwd worden op het terrein van de SDBC.  De toeristen (en wijzelf) zijn op het SDBC terrein welkom als gast. De gelden die we in de Mambo winkel stopten, kunnen nu volledig ten behoeve van de hondjes aangewend worden.

 

KDRF, wat waren we, en wat zijn we nu?

KDRF  is ooit begonnen met het idee om een eigen ‘Rescue Center’ te bouwen. Op basis van voortschrijdend inzicht en alles wat er is gebeurd (mislukken samenwerking RPC, bouwstop, vertraging in vergunningen) zijn we van dit idee afgestapt. Uiteindelijk bleek het veel efficiënter om de Dierenbescherming Curaçao, die immers al over een eigen Center beschikt, te gaan ondersteunen. Om deze reden hebben we er ook voor gekozen om niet meer met de handelsnaam Kluivert Dog Rescue Center naar buiten te treden maar onze statutaire naam van Kluivert Dog Rescue Foundation te gaan gebruiken.

Als KDRF zullen we ons nu focussen op het fundraisen en het ondersteunen van de Dierenbescherming. Naast het fundraisen kunnen wij helpen met het creëren van bereik om een nieuw baasje te vinden voor honden en katten die nu bij SDBC of andere transparante stichtingen verblijven. Onze vrijwilligers bieden zich aan om SDBC te ondersteunen en te helpen.

Voor de duidelijkheid, SDBC is naast KDRF dus een autonome stichting die haar werk al jaren doet. SDBC, en in het bijzonder het asiel, is dus niet ‘overgenomen’ door KDRF, maar wij bieden in een vergaande samenwerking hulp aan SDBC.

 

Openingstijden Asiel

De openingstijden van het asiel zijn te vinden op de website van SDBC. Met SDBC hebben we afgesproken er op maandag t/m vrijdag tussen 10:00-12:00uur een gastvrouw aanwezig is die namens de KDRF/SDBC toeristen kan ontvangen en rondleiden.

Op onze website zal een lijst komen met spullen waar behoefte aan is (omdat toeristen vaak vragen wat ze kunnen meenemen om te helpen).

 

Dierenambulance en rescue functie

Er schijnt een onjuist beeld te heersen over het functioneren van de dierenambulance van KDRF. Het was nimmer het doel dat de dierenambulance zou werken in geval van noodoproepen, maar louter als vervoersmiddel bij sterilisaties. Slechts incidenteel is de ambulance uiteindelijk toch gebruikt voor noodoproepen. Sinds begin november 2019 staat de dierenambulance bij de monteur voor een nieuwe startmotor. Zodra deze gerepareerd is zal er met SDBC gekeken worden of de ambulance binnen de samenwerking te gebruiken is. Voor meldingen van dieren in nood is de klachteninspecteur van SDBC de primaire contactpersoon. Het telefoonnummer van de klachteninspecteur is 5188340. Bij meldingen van dieren in nood van toeristen aan onze vrijwilligers of via social media graag de mensen doorverwijzen naar dit nummer. Wanneer de situatie dit (veilig) toelaat kunnen mensen zelf een hond aanbieden bij het asiel. Het is de asielmanager die bepaalt wat er met de hond gebeurt. Wij zijn ons ervan bewust dat de bereikbaarheid van dit nummer door onderbezetting en jarenlang gebrek aan funding bij SDBC op dit moment niet ideaal is. Hier wordt aan gewerkt. Maar ik vraag een ieders begrip dat dingen tijd kosten. Iedereen doet zijn best.

 

Begrip samenwerking SDBC

De samenwerking met SDBC heeft maandenlang gekost om deze juridische goed uit te werken. Sinds kort zijn we begonnen met de praktijk. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat het tijd gaat kosten om deze samenwerking in de praktijk uit te werken en dat we met wederzijds respect (SDBC-KDRF) moeten handelen. Het zijn 2 onafhankelijke organisaties die gewend zijn aan hun eigen werkwijze en cultuur, die nu gaan samenwerken. Ik wil eenieder begrip vragen dit de tijd te gunnen, een tolerante houding naar elkaar aan te nemen en te beseffen dat in het begin dingen fout kunnen gaan. Je mag niet verwachten dat SDBC die al jaren onderbezet is en een groot gebrek aan geld heeft, nu plotsklaps alles zo voor elkaar heeft zoals zij en wij dit zelf graag zouden willen. Ook niet met onze hulp. Dit kost simpelweg tijd. Daarnaast is er net een nieuwe asielmanager begonnen die aan het inwerken is en heel erg haar best doet. Daarbij is het door de kerstperiode topdrukte in het asiel. Besef dat de beide besturen hard aan het werk zijn om alles stap voor stap aan de praat te krijgen. Dit is niet een kwestie van maanden maar van kwartalen. Uiteraard zullen we z.s.m. resultaten willen laten zien en doen we wat we kunnen.

 

Planning voor 1e kwartaal 2020

 

Eigen organisatie opbouw

We zijn druk bezig om een goede organisatie op te bouwen. De beide besturen (KDRF en SDBC) bestaan uit vrijwilligers die er een baan naast hebben en kennen een enorme werkdruk. Om stabiliteit te creëren zijn we bezig de organisatie op te bouwen met een aantal vaste krachten in Nederland en Curaçao die nog geworven moeten worden. Ook hier geldt, de hoeveelheid werk die er ligt is enorm en om dingen goed voor elkaar te krijgen kost tijd. We moeten roeien met de riemen die we hebben en zullen stap voor stap vooruitkomen. Een stichting als deze draait op vrijwilligers verspreid over verschillende locaties in verschillende landen, en met beperkte tijd brengt dat de nodige uitdagingen met zich mee.

Naast een nieuwsbrief zoals deze komen er voor de vrijwilligers op Curaçao en in Nederland een aantal officiële appgroepen en wordt er gewerkt aan een communicatierichtlijn.

 

Samenwerking Stichting Dierenbescherming

De beide besturen (SDBC en KDRF) zijn in de afrondende fase van het in kaart brengen van al het werk wat in het verschiet ligt, alle documentatie/protocollen etc. Door de kerstdrukte in het asiel zullen we hier naar schatting half januari klaar mee zijn.

Zodra al het werk in kaart is gebracht zal er een plan van aanpak komen met de prioriteiten die als eerste zullen worden aangepakt.

 

Renovatie

Afgelopen maand hebben we van de architect en aannemer de eerste plannen en begrotingen mogen ontvangen voor de renovatie van het asiel en de renovatie en uitbreiding van de EHBO/sterilisatie ruimtes. SDBC zal hierover beslissen en we zullen daarna gezamenlijk kijken wat budget-technisch haalbaar is en welke stappen er uitgevoerd moeten worden.  We hopen eind 1e kwartaal 2020 te kunnen starten met de eerste bouwwerkzaamheden. Hoogstwaarschijnlijk zullen we op aanraden van SDBC beginnen met het herstellen en vernieuwen van de hekwerken van het asiel zodat alle nieuwe spullen veilig zijn voordat deze geplaatst gaan worden.

 

Nieuwe website

Er wordt al een maand gewerkt aan een nieuwe website voor KDRF. Deze nieuwe website zal ook onze nieuwe werkwijze reflecteren. KDFR gaat als platform fundraisen en bemiddelen in vraag en aanbod van honden en katten. Ook kunnen we via de vernieuwde site de aanvragen en verzoeken van vrijwilligers en mensen die willen helpen beter structuren.

De website zal eerst in het Nederlands komen en daarna in het Engels en Spaans vertaald worden. Dit is nodig om een groter bereik binnen het internationale netwerk, waartoe wij via de familie Kluivert toegang hebben, te creëren. De planning is om de eerste versie van de website begin februari live te hebben.

 

Fundraising

Er is bij het eerste KDRC/KDRF goede doelen evenement vorig jaar ongeveer €200.000 ‘opgehaald’. Echter één sponsor à €30.000 is nooit over de brug gekomen; een andere organisatie had €30.000 toegezegd voor de bouw van ons eigen centrum en zal nog herzien of zij dit bedrag doneert binnen de nieuwe koers die KDRF is gaan varen in haar samenwerking met SDBC.

Een deel van het in 2018 opgehaalde geld is geïnvesteerd in infrastructuur bij Porto Marie; een deel daarvan is uitgegeven aan sterilisatie, inentingen, voer, en praktische hulp aan honden. De rest van het geld is gereserveerd op onze rekening en zullen wij dit aanwenden voor de renovatiewerkzaamheden en de samenwerking met SDBC. Daarnaast zijn wij in gesprek met een aantal grote sponsoren die gelukkig willen helpen.

Voor alle renovatieprojecten en het opzetten van permanente sterilisatie- en castratiefaciliteiten, dierenartsen, medicijnen, voer etc. is er nog steeds veel extra geld nodig. We moeten dus blijven fundraisen; dit zullen we doen via lokale initiatieven op Curaçao, via onze nieuwe website en fundraising platform, en met initiatieven in Nederland. Waarvoor wij fundraisen en waaraan het geld uitgegeven wordt zal via de website en jaarstukken transparant zijn.

 

Sterilisatie & castratie

SDBC heeft in 2019 succesvol 1179 sterilisaties uitgevoerd en zal hier zelfstandig mee doorgaan. SDBC en KDRF zijn daarnaast voornemens om de EHBO/sterilisatieruimte op het terrein van SDBC op te knappen en uit te breiden en een dierenarts in dienst te nemen die aan de ‘lopende band’ gratis kan gaan steriliseren voor mensen met een laag inkomen. Dit zal tijd kosten om op te zetten. We komen later met meer concrete informatie hierover. Beide stichtingen zijn van mening dat sterilisatie en castratie het zwerfhondenprobleem op Curaçao kan oplossen.

 

‘Vacatures’/hulp

Zoals eerder gemeld zijn we druk bezig met het opbouwen van de organisatie. Hiervoor hebben we dringend hulp nodig. We zijn op zoek naar invulling voor onderstaande functies. Mensen die ons willen helpen of die iemand weten kunnen zich aanmelden op kluivertrescuecenter@gmail.com. Graag aanmelding met CV/linkedin profiel zodat we kunnen beoordelen of de werkervaring aansluit op de functie.

 

Betaalde functie:

Algemeen manager SDBC/KDRF, onder verantwoording avn de SDBC. Plaats: kantoor SDBC te Curaçao.

 

Vrijwilligers functies (onbetaald/of alleen onkostenvergoeding):

 

  • Fundraising coördinator Nederland, mensen met werkervaring in fundraising, netwerken

  • Fundraising coördinator Curaçao, mensen met werkervaring in fundraising, netwerken op Curaçao en die Papiaments en Nederlands spreken.

  • Projectmanager/algemeen manager Nederland die het bestuur kan bijstaan in operationele zaken opzetten

  • (online) Marketing, communicatie en social media specialisten met werkervaring

 

Uiteraard hebben we ook vrijwilligers nodig die onder leiding van het asiel kunnen helpen. SDBC is nu in kaart aan het brengen hoe dit het beste vorm te geven en op welk gebied er hulp nodig is. Voordat we hiermee verder kunnen, moeten we dit eerst beter structureren (hygiëne en gedragsregels en intake formulieren etc).

Tot slot wil ik iedereen hele fijne kerstdagen wensen en vast een gelukkig nieuwjaar, en dat we volgend jaar maar mooie dingen mogen bereiken als Kluivert Dog Rescue Foundation!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

 

Maarten Jan Reijnders

Voorzitter KDRF

SPONSOREN

Wulterkens customized wear logo Kluivert
Dierenlot

BANKREKENINGNUMMER DIERENLOT

NL89INGB0006878725 t.n.v Stichting Dierenlot

t.b.v 'Kluivert Dog Rescue Center'

BANKREKENINGNUMMER BANCO DI CARIBE CURACAO

328865.01 t.n.v. KLUIVERT DOG RESCUE

Blue Bay Resort BR-31, Willemstad Curacao

©2018 by Kluivert Dog Rescue Center - all rights reserved